A  A  A

Pogórza Karpackie

Pogórza KarpackiePogórze Karpackie jest najniżej położoną częścią polskich Karpat, którą tworzy zespół niewysokich wzniesień od 350 do 600 m n.p.m., o łagodnych i obłych stokach. Przebiega równoleżnikowo szerokim pasem od Cieszyna po Przemyśl. Z południa na północ przedzielone jest dolinami rzek Olzy, Wisły, Skawy, Raby, Dunajca, Białej, Wisłoki, Wisłoka, Sanu. W jego ramach można wyróżnić: Pogórze Śląskie, Wielickie, Wiśnickie, Rożnowskie, Ciężkowickie, Strzyżowskie, Dynowskie, Przemyskie.

Najlepsze na schadzkę

Pogórza KarpackieO Pogórzu Karpackim w okolicach Krosna tak pisał Seweryn Goszczyński w 1842 roku w Królu Zamczyska.

"Badanie mojego kraju pod każdym względem jest wrodzoną mi namiętnością, a widok okolic szczególniejszy ma dla mnie urok, mocniejszy niemal niż znajomość z ludźmi. Pod takim bodźcem, przebiegając wzdłuż i wszerz Galicję, znalazłem się w obwodzie jasielskim, w okolicy Krosna, nad brzegami Wisłoka. Nie każdemu zapewne z moich braci wiadomo, że Podgórze galicyjskie ukrywa miejsca najpiękniejsze w Polsce; trochę więcej oświaty, trochę więcej dobrego bytu między mieszkańcami, korzystniejsze cokolwiek położenie względem innych krain, a miałoby niepoślednią w Europie głośność".


Pogórze, podobnie jak Karpaty, zbudowane jest ze skał fliszowych, gromadzonych na dnie morza od okresu jurajskiego po kredę i paleogen. W układzie geologicznym występują tu naprzemiennie położone warstwy łupków i piaskowców. Pokłady z okresu kredy i trzeciorzędu spoczywają na starszych utworach pijarskich i triasowych. Na powierzchni zalega rumosz skalny i gliny zwietrzelinowe z okresu czwartorzędu, w dolinach – żwiry i piaski oraz mady. W paśmie północnym Pogórza Karpackiego - wapienie jurajskie i gipsy. Ta część pogórza zbudowana jest ze skał serii innoceramowej, na południu występuje seria śląska.

Pogórza KarpackieNa Pogórzu Karpackim lasy występują głównie w szczytowych partiach większych wzniesień. Są to przede wszystkim lasy mieszane, zazwyczaj jodłowo-bukowe, chociaż w niższych partiach rośnie także grab, dąb, brzoza, sosna, w wyższych zaś obok jodły i buka, również świerk. Występuje tutaj także modrzew oraz niewielkie skupiska cisa (np. w okolicy Malinówki i Kretówki). Można tutaj zaobserwować unikalne siedliska bobra, borsuka, orlika krzykliwego, bociana czarnego, kruka i kumaka.

Najwyższe szczyty Pogórzy Karpackich:

Pogórze Śląskie - Hałcnowska Góra 404m n.p.m.
Pogórze Wielickie - Wieszagóry 467m n.p.m.
Pogórze Wiśnickie - Rogozowa 536m n.p.m.
Pogórze Rożnowskie - Dąbrowska Góra 583m n.p.m.
Pogórze Ciężkowickie - Liwocz 562m n.p.m.
Pogórze Strzyżowskie - Bardo 534m n.p.m.
Pogórze Dynowskie - Sucha Góra 591m n.p.m.
Pogórze Przemyskie - Kopystańka 541m n.p.m.